Real-World Automatic Makeup via Identity Preservation Makeup Net

Published in IJCAI, 2020

Recommended citation: Zhikun Huang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Hongtao Xie, Yaoqi Sun, Jianzhong Wang, Jiyong Zhang, "Real-World Automatic Makeup via Identity Preservation Makeup Net." IJCAI, 2020.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/Huang_ijcai20.pdf

Code is available at: https://github.com/huangzhikun1995/IPM-Net