Multi-View Consistent Generative Adversarial Networks for 3D-aware Image Synthesis

Published in CVPR, 2022

Recommended citation: Xuanmeng Zhang, Zhedong Zheng, Daiheng Gao, Bang Zhang, Pan Pan, Yi Yang, "Multi-View Consistent Generative Adversarial Networks for 3D-aware Image Synthesis." CVPR, 2022.

Code is available at: https://github.com/Xuanmeng-Zhang/MVCGAN