Macro-micro adversarial network for human parsing

Published in ECCV, 2018

Recommended citation: Yawei Luo, Zhedong Zheng, Liang Zheng, Tao Guan, Junqing Yu, Yi Yang, "Macro-micro adversarial network for human parsing." ECCV, 2018.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/ECCV18.pdf

Code is available at: https://github.com/RoyalVane/MMAN