3D Magic Mirror: Clothing Reconstruction from a Single Image via a Causal Perspective

Published in arXiv:2204.13096, 2022

Recommended citation: Zhedong Zheng, Jiayin Zhu, Wei Ji, Yi Yang, Tat-Seng Chua, "3D Magic Mirror: Clothing Reconstruction from a Single Image via a Causal Perspective." arXiv:2204.13096, 2022.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/3D_Recon.pdf

Code is available at: https://github.com/layumi/3D-Magic-Mirror