Progressive local filter pruning for image retrieval acceleration

Published in arXiv preprint arXiv:2001.08878, 2020

Recommended citation: Xiaodong Wang, Zhedong Zheng, Yang He, Fei Yan, Zhiqiang Zeng, Yi Yang, "Progressive local filter pruning for image retrieval acceleration." arXiv preprint arXiv:2001.08878, 2020.